يكشنبه 10 فروردين 1399   13:53:25
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
يكشنبه 10 فروردين 1399 13:30:56
معرفیبيشتر
میز خدمت زنجان
**********************************************************
لیست خدمات اداره کل

 
ردیف عنوان خدمت عنوان زیر خدمت شناسنامه خدمت آدرس الکترونیکی دسترسی به خدمت مسئول خدمت فرایند ها خدمت شماره تماس مسئول خدمت
خدمت 1 تدوین استاندارد ملی و مشارکت در استانداردهای بین المللی دانلود
10031455000
اداره استاندارد دسازی، آموزش و ترویج فرهنگ استاندارد
آقای رستم خانی
 فایل PDF 02433463626
mr.rostamkhani@isiri.gov.ir
1. تدوین استانداردهای ملی شناسه زیرخدمت: 10031455100 http://ison.isiri.gov.ir
2. مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی شناسه زیرخدمت: 10031455101 http://ison.isiri.gov.ir
خدمت 2 تایید صلاحیت شرکت ها و کارشناسان استاندارد دانلود
13011456000
اداره تایید صلاحیت
خانم حساسی
 فایل PDF 02433463622
1. تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار شناسه زیرخدمت: 13011456100 http:/naci.isiri.gov.ir
2. تایید صلاحیت شرکت های بازرسی شناسه زیرخدمت: 13011456101 http:/naci.isiri.gov.ir
3. تایید صلاحیت شرکت های گواهی دهنده استاندارد شناسه زیرخدمت: 13011456102 http:/naci.isiri.gov.ir
4. تایید صلاحیت شرکت های آموزشی همکار در حوزه استاندارد شناسه زیرخدمت: 13011456103 http:/naci.isiri.gov.ir
5. تایید صلاحیت کارشناسان استاندارد شناسه زیرخدمت: 13011456104 http:/karshenasan.isiri.gov.ir
6. تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی شناسه زیرخدمت: 13011456105 http://isom.isiri.gov.ir
7. تایید صلاحیت شرکت های ارائه کننده سیستم های مدیریت زیست محیطی شناسه زیرخدمت: 13011456106 http://naci.isiri.gov.ir
8. تایید صلاحیت شرکت های ارائه کننده سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی شناسه زیرخدمت: 13011456107 http://naci.isiri.gov.ir
9. تایید صلاحیت شرکت های ارائه کننده سیستم های مدیریت انرژی شناسه زیرخدمت: 13011456108 http://naci.isiri.gov.ir
خدمت 3 نظارت بر کیفیت کالاهای تولید کالا دانلود
10031457000
اداره نظارت بر اجرای استاندارد
خانم حمزه لویی
 فایل PDF 02433463621
m.hamzehloei@isiri.gov.ir
1. صدور و تمدید پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد شناسه زیرخدمت: 10031457100 http://isom.isiri.gov.ir
2. تعلیق پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد شناسه زیرخدمت: 10031457102 http://isom.isiri.gov.ir
3. نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل شناسه زیرخدمت: 10031457103 http://isom.isiri.gov.ir
4. نظارت بر ایمنی آسانسور شناسه زیرخدمت: 10031457104 http://lift.isiri.gov.ir
5. نظارت بر کیفیت تجهیزات موجود در شهربازی ها شناسه زیرخدمت: 10031457105 http://isad.isiri.gov.ir
6. نظارت بر کیفیت دیگ های بخار شناسه زیرخدمت: 10031457106 http://isom.isiri.gov.ir
7. نظارت بر کیفیت خدمات ترمینال عرضه سوخت گاز طبیعی CNG شناسه زیرخدمت: 10031457107 http://cng.isiri.gov.ir
8. نظارت بر کیفیت خدمات واحد های انرژی شناسه زیرخدمت: 10031457108 http://isom.isiri.gov.ir
9. نظارت بر کیفیت خدمات مشمول استاندارد سردخانه شناسه زیرخدمت: 10031457109 http://isom.isiri.gov.ir
10. نظارت بر کیفیت خدمات مشمول استاندارد خودرو و نیرو محرکه شناسه زیرخدمت: 10031457110 http://isom.isiri.gov.ir
11. صدور گواهینامه های اظهاریه انطباق با استاندارد شناسه زیرخدمت: 10031457111 http://isom.isiri.gov.ir
12. صدور پروانه های کاربرد نشان حلال شناسه زیرخدمت: 10031457112 http://isom.isiri.gov.ir
خدمت 4 ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی دانلود
10031458000
اداره نظارت بر اجرای استاندارد
خانم حمزه لویی
 فایل PDF 02433463621
m.hamzehloei@isiri.gov.ir
1. صدور مجوز کالاهای صادراتی  و وارداتی مشمول استاندارد اجباری (ارزیابی کیفی کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استاندارد های ملی و بین المللی) شناسه زیرخدمت: 13011458100 http://coc.isiri.gov.ir
2. تعیین ماهیت کالا وارده/صادره اظهار شده (ارزیابی و اعلام ماهیت کالایکالا وارده/صادره) شناسه زیرخدمت: 13011458101 http://coc.isiri.gov.ir
3. صدور کد استاندارد فراورده های نفتی شناسه زیرخدمت: 13011458102 http://isom.isiri.gov.ir
4. صدور تاییدیه های نوعی استاندارد ( خودرو، موتور سیکلت، تراکتور، باتری، لاستیک و تبلت وارداتی) شناسه زیرخدمت: 13011458103 http://isom.isiri.gov.ir
5. صدور گواهی ثبت کالا، برند و صادر کننده برتر شناسه زیرخدمت: 13011458104 *
خدمت 5 ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی دانلود
10031459000
اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
خانم خدایی فرد
 فایل PDF 02433463623
1. نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین (باسکول همکف جاده ای) شناسه زیرخدمت: 10031459100 http:/nmci.isiri.gov.ir
2. علامتگذاری وسایل توزین و سنجش شناسه زیرخدمت: 10031459101 http:/nmci.isiri.gov.ir
3. ارائه گواهی اندازه شناسی نازل های جایگاه های  عرضه سوخت مایع شناسه زیرخدمت: 10031459102 http:/nmci.isiri.gov.ir
4. نظارت بر سایر وسایل توزین و سنجش (سبک) شناسه زیرخدمت: 10031459103 http:/nmci.isiri.gov.ir
5. صدور گواهینامه کالیبراسیون شناسه زیرخدمت: 10031459104 *
6. نظارت برتصویب نمونه نوعی باسکول شناسه زیرخدمت: 10031459105 http:/nmci.isiri.gov.ir
خدمت 6 ترویج و فرهنگ سازی استاندارد دانلود
10031940000
اداره استاندارد دسازی، آموزش و ترویج فرهنگ استاندارد
آقای رستم خانی
 فایل PDF 02433463626
mr.rostamkhani@isiri.gov.ir
1. آموزش استاندارد سازی برون سازمانی شناسه زیرخدمت: 10031940000 *
خدمت 7 آموزش استاندارد سازی دانلود
18051941000
اداره استاندارد دسازی، آموزش و ترویج فرهنگ استاندارد
آقای رستم خانی
 فایل PDF 02433463626
mr.rostamkhani@isiri.gov.ir
1. آموزش استاندارد سازی برون سازمانی شناسه زیرخدمت: 18051941100 *
2. آموزش کارشناسان استاندارد شناسه زیرخدمت: 18051941101 *
3. آموزش مسئولین کنترل کیفیت شناسه زیرخدمت: 18051941102 http:/isom.isiri.gov.ir
.