دسترسی سریع

1395/12/24 سه‌شنبه
* فهرست خدمات الکترونیکی/غیر الکترونیکی زنجان

برای دانلود فهرست خدمات الکترونیک مصوب کمیته دولت الکترونیک سازمان ملی استاندارد اینجا کلیک نمایید.

لیست خدمات اداره کل
 
عنوان خدمت/عنوان زیر خدمت شناسنامه خدمت آدرس الکترونیکی دسترسی به خدمت نظرسنجی سامانه الکترونیکی مسئول خدمت مدارک مورد نیاز جهت ارائه خدمت فرایند ها ی خدمت شناسنامه های خدمت شماره تماس مسئول خدمت پست الکترونیکی تماس مسئول خدمت
تدوین استاندارد ملی و مشارکت در استانداردهای بین المللی 10031455000 اداره استاندارد دسازی، آموزش و ترویج فرهنگ استاندارد
آقای رستم خانی

 
1. تدوین استانداردهای ملی شناسه زیرخدمت: 10031455100
2. مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی شناسه زیرخدمت: 10031455101
تایید صلاحیت شرکت ها و کارشناسان استاندارد 13011456000 اداره تایید صلاحیت
خانم حساسی
1. تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار شناسه زیرخدمت: 13011456100
2. تایید صلاحیت شرکت های بازرسی شناسه زیرخدمت: 13011456101
3. تایید صلاحیت شرکت های گواهی دهنده استاندارد شناسه زیرخدمت: 13011456102
4. تایید صلاحیت شرکت های آموزشی همکار در حوزه استاندارد شناسه زیرخدمت: 13011456103
5. تایید صلاحیت کارشناسان استاندارد شناسه زیرخدمت: 13011456104
6. تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی شناسه زیرخدمت: 13011456105
7. تایید صلاحیت شرکت های ارائه کننده سیستم های مدیریت زیست محیطی شناسه زیرخدمت: 13011456106
8. تایید صلاحیت شرکت های ارائه کننده سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی شناسه زیرخدمت: 13011456107
9. تایید صلاحیت شرکت های ارائه کننده سیستم های مدیریت انرژی شناسه زیرخدمت: 13011456108
نظارت بر کیفیت کالاهای تولید کالا 10031457000 اداره نظارت بر اجرای استاندارد
خانم حمزه لویی
1. صدور و تمدید پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد شناسه زیرخدمت: 10031457100
2. تعلیق پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد شناسه زیرخدمت: 10031457102
3. نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل شناسه زیرخدمت: 10031457103
4. نظارت بر ایمنی آسانسور شناسه زیرخدمت: 10031457104
5. نظارت بر کیفیت تجهیزات موجود در شهربازی ها شناسه زیرخدمت: 10031457105
6. نظارت بر کیفیت دیگ های بخار شناسه زیرخدمت: 10031457106
7. نظارت بر کیفیت خدمات ترمینال عرضه سوخت گاز طبیعی CNG شناسه زیرخدمت: 10031457107
8. نظارت بر کیفیت خدمات واحد های انرژی شناسه زیرخدمت: 10031457108
9. نظارت بر کیفیت خدمات مشمول استاندارد سردخانه شناسه زیرخدمت: 10031457109
10. نظارت بر کیفیت خدمات مشمول استاندارد خودرو و نیرو محرکه شناسه زیرخدمت: 10031457110
11. صدور گواهینامه های اظهاریه انطباق با استاندارد شناسه زیرخدمت: 10031457111
12. صدور پروانه های کاربرد نشان حلال شناسه زیرخدمت: 10031457112
ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی 10031458000 اداره نظارت بر اجرای استاندارد
خانم حمزه لویی
1. صدور مجوز کالاهای صادراتی  و وارداتی مشمول استاندارد اجباری (ارزیابی کیفی کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استاندارد های ملی و بین المللی) شناسه زیرخدمت: 13011458100
2. تعیین ماهیت کالا وارده/صادره اظهار شده (ارزیابی و اعلام ماهیت کالایکالا وارده/صادره) شناسه زیرخدمت: 13011458101
3. صدور کد استاندارد فراورده های نفتی شناسه زیرخدمت: 13011458102
4. صدور تاییدیه های نوعی استاندارد ( خودرو، موتور سیکلت، تراکتور، باتری، لاستیک و تبلت وارداتی) شناسه زیرخدمت: 13011458103
5. صدور گواهی ثبت کالا، برند و صادر کننده برتر شناسه زیرخدمت: 13011458104 *
ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی 10031459000 اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
خانم خدایی فرد
1. نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین (باسکول همکف جاده ای) شناسه زیرخدمت: 10031459100
2. علامتگذاری وسایل توزین و سنجش شناسه زیرخدمت: 10031459101
3. ارائه گواهی اندازه شناسی نازل های جایگاه های  عرضه سوخت مایع شناسه زیرخدمت: 10031459102
4. نظارت بر سایر وسایل توزین و سنجش (سبک) شناسه زیرخدمت: 10031459103
5. صدور گواهینامه کالیبراسیون شناسه زیرخدمت: 10031459104 *
6. نظارت برتصویب نمونه نوعی باسکول شناسه زیرخدمت: 10031459105
ترویج و فرهنگ سازی استاندارد 10031940000 اداره استاندارد دسازی، آموزش و ترویج فرهنگ استاندارد
آقای رستم خانی
1. آموزش استاندارد سازی برون سازمانی شناسه زیرخدمت: 10031940000 *
آموزش استاندارد سازی 18051941000 اداره استاندارد دسازی، آموزش و ترویج فرهنگ استاندارد
آقای رستم خانی
1. آموزش استاندارد سازی برون سازمانی شناسه زیرخدمت: 18051941100 *
2. آموزش کارشناسان استاندارد شناسه زیرخدمت: 18051941101 *
3. آموزش مسئولین کنترل کیفیت شناسه زیرخدمت: 18051941102