دسترسی سریع

1399/4/28 شنبه
1399/2/20 شنبه
زمان های ملاقات مردمی مدیرکل:
یکشنبه و پنج شنبه از ساعت 8 تا 12
 
نام و نام خانوادگی پست سازمانی تلفن تماس دورنگار
آقای کارگرزاده مدیرکل 02433447309 02433447851
خانم آهنی معاون ارزیابی و انطباق 02433465101 02433465101
آقای کاظمی معاون منابع انسانی و امور پشتیبانی 02433459050 02433459050
آقای رستمخانی رئیس اداره استاندارد سازی، آموزش و ترویج 02433463626
Email: mr.rostamkhani@isiri.gov.ir
*
آقای آذری رئیس اداره امورحقوقی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 02433455600 02433455600
خانم خدائی فرد رئیس اداره اوزان و مقیاسها 02433463623 *
خانم حساسی رئیس اداره تایید صلاحیت و سیستم های کیفیت 02433463622 *
خانم حمزه لوئی رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد 02433463621
Email: m.hamzehloei@isiri.gov.ir
*
خانم جعفری رئیس اداره امور آزمایشگاه ها 02433474866
Email: L.jafari@isiri.gov.ir
*
خانم نقیلو رئیس اداره مالی 02433474270
Email: n.naghilo@isiri.gov.ir
*
آقای صفیلو حراست 02433463625 02433463625
خانم عباسی دبیرخانه 02433460242 02433460242
تلفنخانه زنجان 02433449070
تلفنخانه زنجان 02433449074
تلفنخانه زنجان 02433447577
آدرس اداره کل استاندارد زنجان زنجان-بلوار شهید چمران-روبه روی استانداری- کد پستی 4513653146 Email: zanjan@isiri.gov.ir
****************** ****************** ****************** ******************
آقای حاجی قربانی رئیس اداره استاندارد شهرستان ابهر 02435282687
خانم بهراملو کارشناس مسئول صنایع شیمیایی و تایید صلاحیت آزمایشگاه های همکار داخلی 103
خانم نصیری کارشناس صنایع غذایی داخلی 104
خانم ابراهیمی کارشناس صنایع فلزی داخلی 107
آقای عزیزخانی کارشناس نساجی و بسته بندی -تجهیزات شهربازی داخلی 105
آقای زلفی کارشناس برق و الکترونیک داخلی 101
آقای نصیری کارشناس صنایع ساختمانی داخلی 108
تلفنخانه ابهر 02435282914 02435282691
تلفنخانه ابهر 02435282915 02435282691
آدرس اداره استاندارد شهرستان ابهر ابهر-شریف آباد-خیابان شهید رجایی-انتهای خیابان شهداء-پلاک 200-کدپستی 4561119852