سه شنبه 6 فروردين 1398   21:16:07
آخرين ويرايش سایت
سه شنبه 6 فروردين 1398 13:47:04

معرفی

میز خدمت زنجان
**********************************************************
لیست خدمات اداره کل
عنوان خدمت سترسی به شناسنامه خدمت آدرس الکترونیکی دسترسی به خدمت مسئول خدمت فرایند ها خدمت شماره تماس و پسا الکترونیک مسئول خدمت
تدوین استانداردهای ملی 10031455100 http://ison.isiri.gov.ir اداره استاندارد دسازی، آموزش و ترویج فرهنگ استاندارد
آقای رستم خانی
 فایل PDF 02433463626
mr.rostamkhani@isiri.gov.ir
مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی  (CODEX,IEC,ISO, OIML)) 10011455101 http://ison.isiri.gov.ir اداره استاندارد سازی، آموزش و ترویج فرهنگ استاندارد
آقای رستم خانی
 فایل PDF 02433463626
mr.rostamkhani@isiri.gov.ir
تائید صلاحیت شرکتهای گواهی دهنده 13011456102 http://naci.isiri.gov.ir اداره تایید صلاحیت
خانم حساسی
 فایل PDF 02433463622
تائید صلاحیت شرکتهای آموزشی همکار 13011456103 http://naci.isiri.gov.ir اداره استاندارد سازی، آموزش و ترویج فرهنگ استاندارد
آقای رستم خانی
 فایل PDF 02433463626
mr.rostamkhani@isiri.gov.ir
تائید صلاحیت کارشناسان استاندارد 13011456104 http://karshenasan.isiri.gov.ir اداره تایید صلاحیت
خانم حساسی
 فایل PDF 02433463622
تائید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی 13011456105 http://isom.isiri.gov.ir اداره استاندارد سازی، آموزش و ترویج فرهنگ استاندارد
آقای رستم خانی
 فایل PDF 02433463626
mr.rostamkhani@isiri.gov.ir
تائید صلاحیت آزمایشگاههای همکار 13011456100 http://naci.isiri.gov.ir اداره تایید صلاحیت
خانم حساسی
 فایل PDF 02433463622
تائید صلاحیت شرکتهای بازرسی 13011456101 http://karshenasan.isiri.gov.ir اداره تایید صلاحیت
خانم حساسی
 فایل PDF 02433463622
صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد 10031457100 http://isom.isiri.gov.ir ادار نظارت بر اجرای استاندارد
خانم حمزه لویی
 فایل PDF 02433463621
m.hamzehloei@isiri.gov.ir
نظارت بر کیفیت خدمات مشمول استاندارد شامل:  
آسانسور 10031457101 http://lift.isiri.gov.ir اداره نظارت بر اجرای استاندارد
خانم حمزه لویی
 فایل PDF 02433463621
m.hamzehloei@isiri.gov.ir
تجهیزات تفریحی 10031457101 http://isad.isiri.gov.ir اداره نظارت بر اجرای استاندارد
خانم حمزه لویی
 فایل PDF 02433463621
m.hamzehloei@isiri.gov.ir
سردخانه 10031457101 http://isom.isiri.gov.ir اداره نظارت بر اجرای استاندارد
خانم حمزه لویی
 فایل PDF 02433463621
m.hamzehloei@isiri.gov.ir
دیگهای بخار 10031457101 http://isom.isiri.gov.ir اداره نظارت بر اجرای استاندارد
خانم حمزه لویی
 فایل PDF 02433463621
m.hamzehloei@isiri.gov.ir
ترمینال جایگاه عرضه سوخت گاز CNG 10031457101 http://cng.isiri.gov.ir ادار نظارت بر اجرای استاندارد
خانم حمزه لویی
 فایل PDF 02433463621
m.hamzehloei@isiri.gov.ir
تاسیسات سیلندرپرکنی 10031457101 http://isom.isiri.gov.ir اداره نظارت بر اجرای استاندارد
خانم حمزه لویی
 فایل PDF 02433463621
m.hamzehloei@isiri.gov.ir
 
صدور مجوز کالاهای صادارتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری (ارزیابی کیفی کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی) 10031458100 http://coc.isiri.gov.ir اداره نظارت بر اجرای استاندارد
خانم حمزه لویی
 فایل PDF 02433463621
m.hamzehloei@isiri.gov.ir
ارزیابی و اعلام ماهیت کالا وارده / صادره (تعیین ماهیت کالا اظهار شده) 10031458101 http://coc.isiri.gov.ir ادار نظارت بر اجرای استاندارد
خانم حمزه لویی
 فایل PDF 02433463621
m.hamzehloei@isiri.gov.ir
نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین (باسکول همکف جاده ای) 10031459100 http://nmci.isiri.gov.ir اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
خانم خدایی فرد
 فایل PDF 02433463623
پلمپ گذاری وسایل توزین سبک (مورد استفاده در داد و ستد عمومی) 10031459101 http://nmci.isiri.gov.ir اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
خانم خدایی فرد
 فایل PDF 02433463623
آزمون نازلهای سوخت مایع 10031459102 http://nmci.isiri.gov.ir اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
خانم خدایی فرد
 فایل PDF 02433463623
نظارت بر عملکرد وسایل توزین سبک 10031459103 http://nmci.isiri.gov.ir اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
خانم خدایی فرد
 فایل PDF 02433463623

 
بيشتر
.