اطلاعیه هابيشتر
1399/8/29 پنجشنبهروابط عمومی اداره کل استاندارد استان زنجان:
اجباری شدن استاندارد ملی ساخت و نصب پلکان های برقی و پیاده روهای متحرک
برمبنای مصوب یکصد و دهمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 19/6/1397 پلکان های برقی و پیاده های متحرک – ایمنی – قسمت 1- ساخت و نصب مشمول مقررات استاندارد اجباری قرار گرفته و استاندارد ملی ایران به شماره 1-13836 تحت عنوان پلکان های برقی و پیاده های متحرک – ایمنی – قسمت 1- ساخت و نصب در ششصد وپنجاه و هفتمین اجلاس کمیته ملی مربوطه به تصویب رسیده که مراتب جهت اطلاع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی می گردد.
بر مبنای مصوب یکصد و دهمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 1397/6/19پلکان های برقی و پیاده های متحرک ایمنی قسمت 1- ساخت و نصب مشمول مقررات استاندارد اجباری قرار گرفته و استاندارد ملی ایران به شماره 1-13836 تحت عنوان پلکان های برقی و پیاده های متحرک ایمنی قسمت 1- ساخت و نصب در ششصد وپنجاه و  هفتمین اجلاس کمیته ملی مربوطه به تصویب رسیده که مراتب جهت اطلاع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی می گردد.
الزامات قانونی:
الف: شروع اجرای اجباری استاندارد مذکور از تاریخ 13990201(بر اساس تاریخ صدور پروانه و یا سایر مجوزهای قانونی برای ساختمان و یا تاسیسات محل نصب پلکان برقی و یاپیاده روهای متحرک) می باشد.
ب: هرگونه بهره برداری پس از نصب از این فرآورده با الزامات پایین تر از استاندارد و بدون تاییدیه ایمنی انطباق با استاندارد ملی مربوطه ممنوع می باشد.
ج: علامت گذاری فرآورده مشمول استاندارد اجباری مستلزم دریافت تاییدیه ایمنی انطباق با استاندارد ملی مربوطه می باشد.
د: اعطاء تاییدیه ایمنی انطباق، منوط به تامین شرایط انطباق فرآورده با استاندارد ملی مربوطه می باشد.
ه : رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری و سایر قوانین و مقررات جاری در مورد کالاهای وارداتی الزامی می باشد و کیفیت مواد و کالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و اولویت و توجه به مسائل سلامت، ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی و یا استانداردهای معتبر و وضوابط فنی مورد قبول سازمان منطبق باشد.
صادرات فرآورده های مشمول اجرای استاندارد اجباری منوط به صدور گواهی انطباق بر اساس استاندارد تعیین شده توسط کشور هدف یا استانداردهای بین المللی  مورد قبول طرفین و یا مشخصات فنی اظهار شده توسط مراجع قانونی و یا ذیصلاح کشور هدف و یا صدور گواهی انطباق توسط سازمان ملی استاندارد ایران خواهد بود.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در مرکز به سازمان ملی استاندارد ایران و در استانها به ادارات کل استاندارد مراجعه نمایند.