منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آخرين بروزرسانی
آلبوم تصاوير
اخبار
اخبار اسلایدی
ادرس
اطلاعیه ها
اطلاعیه ها
انتقادات و پیشنهادات
اوقات شرعي
ایکون چپ
بازديدها
پیوندها
پیوندهای مرتبط
جستجو
دسترسی سریع
رکورد هاي بروزشده
رويدادها
زبان
زمان ديجيتال سرور
زیر پورتال ها
سامانه ها
سایت استانی
سرویس های داخلی
کپی رایت
لوگوها
لینک راست
لینک رو هدر
متون عمومي
متون عمومي
منو
منو
نظرسنجی
نوار راهبري
وب سايت ها
وب سايت ها
وزارتخانه ها
ورود

رويدادها
رويدادها

شنبه 20 خرداد 1391 انتخاب واحد نمونه براساس روش اجرايي

 

 

" توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني "

 

 

 

جهت انتخاب واحد نمونه براساس روش اجرايي مربوطه مقتضي است نسبت به تحويل سوابق عملکرد يکساله آن واحد به اين اداره کل (از تاريخ سي و يکم خرداد ماه سال قبل تا سي و يکم خرداد ماه سالجاري) و بر اساس عوامل ارزيابي مشروحه در پيوست حداکثر تا تاريخ 31/3/91 دستور اقدام لازم صادر فرمايند.

ضمناً در خصوص چيدمان مدارک موارد زير مد نظر باشد:

1-    اسناد و مدارک در داخل پوشه يا زونکن قرار داده شود.

2-    برچسب روي جلد: برچسب حاوي اطلاعات به شرح زير مي باشد:

 

نام استان:

نام واحد توليدي:

نوع رشته صنعتي:

3-    صفحه اول: چک ليست مدارک تهيه شده

4-    چيدمان مدارک با توجه به عوامل مورد ارزيابي انجام شود و مدارک هر شاخص به وسيله جدا کننده (divider) تقسيم و مشخص گردد.

 

 

 

عوامل ارزيابي واحد ها:

1-استمرار در حفظ پروانه کاربرد علامت استاندارد (عدم تعليق و يا ابطال).(هر سال يک امتياز و حداکثر 10 امتياز)

2-انطباق با ويژگي استاندارد ها به استناد نتايج آزمون. (حداکثر 19 امتياز)

الف) به ازاي هر نقص عمده کسر 5 امتياز.(حداکثر يک نقص عمده)

ب) به ازاي هر نقص جزئي کسر 3 امتياز.(حداکثر 3 نقص جزئي)(حداکثر 9 امتياز)

يادآوري1: در صورت وجود يک نقص بحراني و يا دو نقص عمده و يا چهار نقص جزئي در طول دوره ارزيابي
، واحد مذکور از شرکت در فرآيند انتخاب واحد نمونه حذف مي گردد.

يادآوري2:حداقل 4 سري نتيجه آزمون ارسال گردد.

3- دارا بودن گواهينامه هاي رسمي مديريت معتبر در سطح ملي و بين المللي.(هر گواهينامه 4 امتياز
حداکثر 12 امتياز)

يادآوري: گواهينامه اي که مدت اعتبار چند ساله داشته و از تاريخ صدور آن نيز يک سال گذشته باشد
لازم است تا مدارک تأييد مميزي مراقبتي آن ، به منظور صحه گذاري اعتبار به روز ، به همراه گواهينامه
اصلي ارسال گردد.

4- شاخص انرژي ، در صورتي که يکي از شرايط زير را دارا باشد.(5 امتياز):

الف) واحدهاي توليدي سازنده تجهيزات انرژي بر که رتبه انرژي تعيين شده توسط موسسه براي محصول
توليدي مورد نظر از رتبه
B کمتر نباشد.

ب)معيار مصرف انرژي حرارتي و الکتريکي فرآيند واحد مورد نظر در حد معيار هاي تعيين شده در
استاندارد مربوطه باشد.

يادآوري: صرفا مدارک مورد تأييد شرکتهاي بازرسي فني مربوط، ملاک خواهد بود.

5- در خصوص آزمايشگاههاي همکارصرفا به يکي از شرايط زير امتياز تعلق مي گيرد:

الف) دارا بودن گواهي نامه تأييد صلاحيت آزمايشگاه براساس روش اجرايي موسسه.(4 امتياز)

ب) دارا بودن گواهي پذيرش در خواست صدور گواهي نامه 17025 توسط مرکز ملي تائيد صلاحيت
ايران.(5 امتياز)

ج) دارا بودن گواهينامه تأييد صلاحيت آزمايشگاه بر اساس استاندارد 17025 از مرجع اعتبار دهي
ملي و بين المللي معتبر.(10 امتياز)

                                           جدول امتياز آزمايشگاه

گواهي تائيد صلاحيت آزمايشگاه همکار بر اساس روش اجرايي

گواهي پذيرش در خواست صدور گواهي نامه 17025(ارسال نامه رسمي)

گواهي تائيد صلاحيت آزمايشگاه همکار بر اساس استاندارد17025

4

5

10

6- ميزان فعاليتهاي آموزشي موثر در راستاي بهبود کيفيت محصول و سيستم هاي مديريت کيفيت
براساس متوسط سرانه آموزش.( به ازاي هر نفر 5 ساعت، يک امتياز، حداکثر 10 امتياز)

يادآوري: ارائه تقويم آموزشي به همراه کنترل مدارک و مستندات رسمي از قبيل تصوير قراردادهاي
آموزشي و مقايسه دوره هاي برگزار شده با تقويم آموزشي، به اين اداره کل در طول دوره ارزيابي.

7- استمرار حضور و آموزش مسئولين کنترل کيفيت.( حداکثر 10 امتياز):

الف) به ازاي هر سال حضور 5/0 امتياز(حداثر 3 امتياز).

ب) آموزش مرتبط و مصوب موسسه در طول ارزيابي به ازاي هر 20 ساعت 1 امتياز.( حداکثر 3 امتياز)

ج) ارائه گواهي نامه تاييد صلاحيت مسئول کنترل کيفيت به همراه ارائه مدارک سابقه کار به ازاء هر
سال 4/0 امتياز.(حداکثر 4 امتياز)

8- ارتقا سطح تکنولوژي وچگونگي روش ساخت و توليد که منجر به مواردي نظير افزايش کيفيت،
توليد انبوه، کاهش قيمت تمام شده، کاهش ضايعات، جلوگيري از دوباره کاري مي گردد با ارائه مدارک
و مستندات به اين اداره کل.(حداکثر 10 امتياز)

9- دارا بودن مدارک و شواهدي دال بر انجام کار تحقيقاتي مرتبط با ارتقاء کيفيت رشته صنعتي مورد
نظر در طول دوره ارزيابي.(14 امتياز):

- ثبت اختراع مرتبط( حداکثر 2 امتياز)

- تدوين استاندارد هاي کارخانه اي ثبت شده ( به ازاء هر استاندارد يک امتياز و حداکثر 3 امتياز).

- مشارکت فعال در تدوين و تجديد نظر استاندارد هاي ملي ، منطقه اي و يا بين المللي ( به ازاء هر
استاندارد يک امتياز و حداکثر تا 3 امتياز).

-چاپ مقالات به صورت يکي از موارد زير( حداکثر 6 امتياز):

الف) چاپ مقالات در مجلات علمي و پژوهشي معتبر که توسط وزارت علوم معرفي شده باشد به ازاء هر
مقاله 2 امتياز محسوب مي گردد.

ب) مقاله علمي پژوهشي نمايه شده در 1(I.S.I) و 2(I.S.C) به ازاء هر مقاله 3 امتياز محسوب مي گردد.

يادآوري: تمام موارد فوق الذکر در صورتي امتيازات را کسب مي نمايند که به عنوان واحد توليدي
مورد ارزيابي و در طول دوره ارزيابي به ثبت رسيده باشد.

يادآوري: تمام گواهينامه ها و مدارک ارسالي در ارتباط با موارد ذکر شده از نظر تاريخ اعتبار آن مدارک
بايد داراي اعتبار به روز باشد.

_______________________________________________________________

1-      بانک اطلاعات ISI موسسه اطلاعات علمي(Institute for Scientific Information) مرکزي براي فهرست نمودن
و پوشش دادن جامع مهمترين مجلات علمي منتشره در دنيا به منظور تبادل اطلاعات ميان پژوهشگران مختلف مي باشد.

2-      Ishamic World Science Citation Center(ISC) پايگاه استنادي علوم جهان اسلام.

 

بيشتر