دوشنبه 7 بهمن 1398   22:41:43
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
دوشنبه 7 بهمن 1398 15:34:37

معرفی

* فهرست خدمات الکترونیکی/غیر الکترونیکی زنجان

برای دانلود فهرست خدمات الکترونیک مصوب کمیته دولت الکترونیک سازمان ملی استاندارد اینجا کلیک نمایید.


لیست خدمات اداره کل
 
ردیف عنوان خدمت عنوان زیر خدمت شناسنامه خدمت آدرس الکترونیکی دسترسی به خدمت مسئول خدمت فرایند ها خدمت شماره تماس مسئول خدمت
خدمت 1 تدوین استاندارد ملی و مشارکت در استانداردهای بین المللی 10031455000 اداره استاندارد دسازی، آموزش و ترویج فرهنگ استاندارد
آقای رستم خانی
 فایل PDF 02433463626
mr.rostamkhani@isiri.gov.ir
1. تدوین استانداردهای ملی شناسه زیرخدمت: 10031455100 http://ison.isiri.gov.ir
2. مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی شناسه زیرخدمت: 10031455101 http://ison.isiri.gov.ir
خدمت 2 تایید صلاحیت شرکت ها و کارشناسان استاندارد 13011456000 اداره تایید صلاحیت
خانم حساسی
 فایل PDF 02433463622
1. تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار شناسه زیرخدمت: 13011456100 http:/naci.isiri.gov.ir
2. تایید صلاحیت شرکت های بازرسی شناسه زیرخدمت: 13011456101 http:/naci.isiri.gov.ir
3. تایید صلاحیت شرکت های گواهی دهنده استاندارد شناسه زیرخدمت: 13011456102 http:/naci.isiri.gov.ir
4. تایید صلاحیت شرکت های آموزشی همکار در حوزه استاندارد شناسه زیرخدمت: 13011456103 http:/naci.isiri.gov.ir
5. تایید صلاحیت کارشناسان استاندارد شناسه زیرخدمت: 13011456104 http:/karshenasan.isiri.gov.ir
6. تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی شناسه زیرخدمت: 13011456105 http://isom.isiri.gov.ir
7. تایید صلاحیت شرکت های ارائه کننده سیستم های مدیریت زیست محیطی شناسه زیرخدمت: 13011456106 http://naci.isiri.gov.ir
8. تایید صلاحیت شرکت های ارائه کننده سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی شناسه زیرخدمت: 13011456107 http://naci.isiri.gov.ir
9. تایید صلاحیت شرکت های ارائه کننده سیستم های مدیریت انرژی شناسه زیرخدمت: 13011456108 http://naci.isiri.gov.ir
خدمت 3 نظارت بر کیفیت کالاهای تولید کالا 10031457000 اداره نظارت بر اجرای استاندارد
خانم حمزه لویی
 فایل PDF 02433463621
m.hamzehloei@isiri.gov.ir
1. صدور و تمدید پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد شناسه زیرخدمت: 10031457100 http://isom.isiri.gov.ir
2. تعلیق پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد شناسه زیرخدمت: 10031457102 http://isom.isiri.gov.ir
3. نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل شناسه زیرخدمت: 10031457103 http://isom.isiri.gov.ir
4. نظارت بر ایمنی آسانسور شناسه زیرخدمت: 10031457104 http://lift.isiri.gov.ir
5. نظارت بر کیفیت تجهیزات موجود در شهربازی ها شناسه زیرخدمت: 10031457105 http://isad.isiri.gov.ir
6. نظارت بر کیفیت دیگ های بخار شناسه زیرخدمت: 10031457106 http://isom.isiri.gov.ir
7. نظارت بر کیفیت خدمات ترمینال عرضه سوخت گاز طبیعی CNG شناسه زیرخدمت: 10031457107 http://cng.isiri.gov.ir
8. نظارت بر کیفیت خدمات واحد های انرژی شناسه زیرخدمت: 10031457108 http://isom.isiri.gov.ir
9. نظارت بر کیفیت خدمات مشمول استاندارد سردخانه شناسه زیرخدمت: 10031457109 http://isom.isiri.gov.ir
10. نظارت بر کیفیت خدمات مشمول استاندارد خودرو و نیرو محرکه شناسه زیرخدمت: 10031457110 http://isom.isiri.gov.ir
11. صدور گواهینامه های اظهاریه انطباق با استاندارد شناسه زیرخدمت: 10031457111 http://isom.isiri.gov.ir
12. صدور پروانه های کاربرد نشان حلال شناسه زیرخدمت: 10031457112 http://isom.isiri.gov.ir
خدمت 4 ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی 10031458000 اداره نظارت بر اجرای استاندارد
خانم حمزه لویی
 فایل PDF 02433463621
m.hamzehloei@isiri.gov.ir
1. صدور مجوز کالاهای صادراتی  و وارداتی مشمول استاندارد اجباری (ارزیابی کیفی کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استاندارد های ملی و بین المللی) شناسه زیرخدمت: 13011458100 http://coc.isiri.gov.ir
2. تعیین ماهیت کالا وارده/صادره اظهار شده (ارزیابی و اعلام ماهیت کالایکالا وارده/صادره) شناسه زیرخدمت: 13011458101 http://coc.isiri.gov.ir
3. صدور کد استاندارد فراورده های نفتی شناسه زیرخدمت: 13011458102 http://isom.isiri.gov.ir
4. صدور تاییدیه های نوعی استاندارد ( خودرو، موتور سیکلت، تراکتور، باتری، لاستیک و تبلت وارداتی) شناسه زیرخدمت: 13011458103 http://isom.isiri.gov.ir
5. صدور گواهی ثبت کالا، برند و صادر کننده برتر شناسه زیرخدمت: 13011458104 *
خدمت 5 ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی 10031459000 اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
خانم خدایی فرد
 فایل PDF 02433463623
1. نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین (باسکول همکف جاده ای) شناسه زیرخدمت: 10031459100 http:/nmci.isiri.gov.ir
2. علامتگذاری وسایل توزین و سنجش شناسه زیرخدمت: 10031459101 http:/nmci.isiri.gov.ir
3. ارائه گواهی اندازه شناسی نازل های جایگاه های  عرضه سوخت مایع شناسه زیرخدمت: 10031459102 http:/nmci.isiri.gov.ir
4. نظارت بر سایر وسایل توزین و سنجش (سبک) شناسه زیرخدمت: 10031459103 http:/nmci.isiri.gov.ir
5. صدور گواهینامه کالیبراسیون شناسه زیرخدمت: 10031459104 *
6. نظارت برتصویب نمونه نوعی باسکول شناسه زیرخدمت: 10031459105 http:/nmci.isiri.gov.ir
خدمت 6 ترویج و فرهنگ سازی استاندارد 10031940000 اداره استاندارد دسازی، آموزش و ترویج فرهنگ استاندارد
آقای رستم خانی
 فایل PDF 02433463626
mr.rostamkhani@isiri.gov.ir
1. آموزش استاندارد سازی برون سازمانی شناسه زیرخدمت: 10031940000 *
خدمت 7 آموزش استاندارد سازی 18051941000 اداره استاندارد دسازی، آموزش و ترویج فرهنگ استاندارد
آقای رستم خانی
 فایل PDF 02433463626
mr.rostamkhani@isiri.gov.ir
1. آموزش استاندارد سازی برون سازمانی شناسه زیرخدمت: 18051941100 *
2. آموزش کارشناسان استاندارد شناسه زیرخدمت: 18051941101 *
3. آموزش مسئولین کنترل کیفیت شناسه زیرخدمت: 18051941102 http:/isom.isiri.gov.ir


 
بيشتر
.